Privatumo politika

Privatumo politikos tikslas – informuoti kaip yra renkami ir tvarkomi duomenų subjektų asmens duomenys, paaiškinti, kiek laiko saugomi, kam teikiami, kokias teises turi duomenų subjektai, bei kur kreiptis dėl jų įgyvendinimo ar kitais, su asmens duomenų tvarkymu susijusiais klausimais.

Asmens duomenys tvarkomi vadovaujantis Europos Sąjungos Bendruoju duomenų apsaugos reglamentu (ES) 2016/679 (toliau – Reglamentas), Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymu bei kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens duomenų apsaugą.

UAB „Neringos apartamentai“ vadovaujasi šiais pagrindiniais duomenų tvarkymo principais:

– asmens duomenys renkami tik aiškiai apibrėžtais ir teisėtais tikslais;

– asmens duomenys tvarkomi tik teisėtai ir sąžiningai;

– asmens duomenys nuolat atnaujinami;

– asmens duomenys saugomi saugiai ir ne ilgiau nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai ar teisės aktai;

– asmens duomenis tvarko tik tie Viešbučio darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė pagal jų darbines funkcijas arba tinkamai įgalioti duomenų tvarkytojai.

1. SĄVOKOS

1.1. Duomenų valdytojas – UAB „Neringos apartamentai“ (toliau – Viešbutis), juridinio asmens kodas 303386492, registracijos adresas Taikos pr. 18, Neringa.

1.2. Duomenų subjektas – bet kuris fizinis asmuo, kurio duomenis tvarko Viešbutis. Duomenų valdytojas renka tik tuos duomenų subjekto duomenis, kurie yra reikalingi vykdant Viešbučio veiklą ir (ar) lankantis, naudojant, naršant Viešbučio interneto svetainėse, Facebook puslapyje ir pan. (toliau – Svetainė). Viešbutis užtikrina, kad renkami ir apdorojami asmens duomenys bus saugūs ir bus naudojami tik konkrečiam tikslui.

1.3. Asmens duomenys – bet kuri informacija, tiesiogiai arba netiesiogiai susijusi su duomenų subjektu, kurio tapatybė yra žinoma arba gali būti tiesiogiai ar netiesiogiai nustatyta pasinaudojant atitinkamais duomenimis. Asmens duomenų tvarkymas, tai bet kokia su asmens duomenimis atliekama operacija (įskaitant rinkimą, įrašymą, saugojimą, redagavimą, keitimą, prieigos suteikimą, užklausų pateikimą, perdavimą, archyvavimą ir kt.).

1.4. Sutikimas – bet koks laisva valia ir sąmoningai duotas patvirtinimas, kuriuo duomenų subjektas sutinka, kad jo asmens duomenys būtų tvarkomi konkrečiu tikslu.

1.5. Slapukai (angl. – Cookies) – Viešbučio interneto svetainėje naudojamos mažos tekstinės informacijos dalelės, kurios yra automatiškai sukuriamos naršant svetainėje ir yra saugomos kompiuteryje ar kitame duomenų subjekto (interneto svetainės lankytojo) naudojamame įrenginyje. Slapukai naudojami su tikslu gerinti naršymo patirtį svetainės lankytojams, analizuoti svetainės lankytojų srautus bei elgesį interneto svetainėje.

2. ASMENS DUOMENŲ ŠALTINIAI

2.1. Asmens duomenis duomenų subjektas pateikia pats. Duomenų subjektas kreipiasi į Viešbutį, naudojasi Viešbučio teikiamomis paslaugomis, palieka komentarus, užduoda klausimus, kreipiasi į Viešbutį prašant suteikti informaciją ir pan.

2.2. Asmens duomenys gaunami duomenų subjektui lankantis Viešbučio svetainėje. Duomenų subjektas pildo joje esančias formas arba dėl kokios nors priežasties palieka savo kontaktinius duomenis ir pan.

2.3. Asmens duomenys gaunami iš kitų šaltinių. Duomenys gaunami iš kitų įstaigų ar įmonių, viešai prieinamų registrų ir pan.

3. ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

3.1. Pateikdamas duomenų subjektas Viešbučiui asmens duomenis sutinka, kad Viešbutis naudotų surinktus duomenis vykdydama savo įsipareigojimus duomenų subjektui, teikdama paslaugas, kurių duomenų subjektas tikisi.

3.2. Asmens duomenis Viešbutis tvarko šiais tikslais:

3.2.1. Viešbučio paslaugų teikimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, asmens tapatybę patvirtinančio dokumento numeris, apgyvendinamo asmens pilietybė bei valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, gyvenamosios vietos adresas, atvykimo, išvykimo data, kartu atvykusio sutuoktinio ir (ar) nepilnamečio vaiko (-ų) vardai ir pavardės, suaugusiųjų ir vaikų skaičius, kurie naudosis viešbučio paslaugomis, maisto poreikiai, banko sąskaitos duomenys, bankas, paslaugos suteikimo kaina, automobilio valstybinis numeris, įgaliojimo duomenys (jei viešbučio paslaugas užsako juridinio asmens atstovas), parašas.

3.2.2. Viešbučio veiklos užtikrinimo ir tęstinumo vykdymas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

sutarčių sudarymo bei vykdymo tikslu gali būti tvarkomi tiekėjų (fizinių asmenų) asmens duomenys: vardas (-ai), pavardė (-ės), asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta (adresas), telefono numeris, elektroninio pašto adresas, darbovietė, pareigos, banko atsiskaitomoji sąskaita ir bankas, kuriame ši sąskaita yra, piniginės operacijos ar sandorio atlikimo data, suma, valiuta bei kiti duomenys, kuriuos pateikia pats asmuo, kuriuos Viešbutis gauna pagal teisės aktus vykdydamas Viešbučio veiklą ir (arba) kuriuos tvarkyti Viešbutį įpareigoja įstatymai ir (arba) kiti teisės aktai. Pvz. verslo liudijime esantys duomenys (veiklos rūšis, grupė, kodas, pavadinimas, veiklos vykdymo laikotarpiai, išdavimo data, suma), individualios veiklos pažymėjimo numeris, duomenys ar duomenų subjektas yra PVM mokėtojas ir kt. duomenys, reikalingi sutarties ir (ar) teisės aktuose nustatytų pareigų tinkamam vykdymui.

3.2.3. Kandidatų į darbo vietas gyvenimo aprašymų (CV) duomenų bazės administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

vardas (-ai), pavardės (-ės), gimimo data (amžius), gyvenamosios vietos adresas, ryšių duomenys (telefono numeris, elektroninio pašto adresas), informacija apie kandidato išsilavinimą (mokymo įstaiga, mokymosi laikotarpis, įgytas išsilavinimas ir (ar) kvalifikacija), informacija apie kvalifikacijos kėlimą (išklausyti mokymai, įgyti sertifikatai), informacija apie kandidato darbo patirtį (darbovietė, darbo laikotarpis, pareigos, atsakomybės ir (ar) pasiekimai), informacija apie kalbų mokėjimą, informacinių technologijų, vairavimo įgūdžius, kitas kompetencijas, kita informacija, kurią pateikiate CV, motyvaciniame laiške ar kituose kandidatavimo dokumentuose, darbdavių rekomendacijos, atsiliepimai: kandidatą rekomenduojantis ar atsiliepimą teikiantys asmenys, jų kontaktai, rekomendacijos ar atsiliepimo turinys.

3.2.4. Užklausų, komentarų ir nusiskundimų administravimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

vardas (-ai), pavardė (-ės), elektroninio pašto adresas, telefono numeris, žinutės, komentaro, atsiliepimo ar nusiskundimo tekstas.

3.2.5. Dovanų kuponų pardavimas. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

vardas (-ai), pavardė (-ės), informacija apie dovanų kupone nurodytą paslaugą/prekę, elektroninio pašto adresas, telefono numeris, dovanų kupono galiojimo data, atsiskaitymo duomenys, kupono gavėjo vardas, pardavusio darbuotojo vardas, pavardė.

3.2.6. Tiesioginė rinkodara. Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

vardas (-ai), pavardė (-ės), gimimo data, elektroninio pašto adresas, telefono numeris.

3.2.7. Viešbučio darbuotojų, kitų duomenų subjektų ir turto saugumo užtikrinimo tikslu (vaizdo stebėjimas). Šiuo tikslu tvarkomi šie duomenys:

Vaizdo atvaizdas. Vaizdo stebėjimo sistemos nenaudoja veido atpažinimo ir (ar) analizės technologijų, jomis užfiksuoti vaizdo duomenys nėra grupuojami ar profiliuojami pagal konkretų duomenų subjektą (asmenį). Apie vykdomą vaizdo stebėjimą duomenų subjektas informuojamas informaciniais ženklais su vaizdo kameros simboliu ir Viešbučio rekvizitais, kurie pateikiami prieš patenkant į stebimą teritoriją ir (ar) patalpą. Į vaizdo kamerų stebėjimo lauką nepatenka patalpos, kuriose duomenų subjektas tikisi absoliučios asmens duomenų apsaugos.

3.2.8. Slapukų tvarkymas. Daugiau apie tai SLAPUKŲ POLITIKA

3.2.9. Kitais tikslais, kuriais Viešbutis turi teisę tvarkyti duomenų subjekto asmens duomenis, kai duomenų subjektas išreiškė savo sutikimą, kai duomenis reikia tvarkyti dėl Viešbučio teisėto intereso arba kai tvarkyti duomenis Viešbutį įpareigoja atitinkami teisės aktai.

4. ASMENS DUOMENŲ TEIKIMAS

4.1. Viešbutis įsipareigoja laikytis konfidencialumo pareigos duomenų subjektų atžvilgiu. Asmens duomenys gali būti atskleisti trečiosioms šalims tik tada, jeigu to reikia sutarčiai duomenų subjekto naudai sudaryti ir vykdyti, arba dėl kitų teisėtų priežasčių.

4.2. Viešbutis gali pateikti asmens duomenis savo duomenų tvarkytojams, kurie teikia Viešbučiui paslaugas ir tvarko asmens duomenis Viešbučio vardu. Duomenų tvarkytojai turi teisę tvarkyti asmens duomenis tik pagal Viešbučio nurodymus ir tik ta apimtimi, kiek tai yra būtina siekiant tinkamai vykdyti sutartyje nustatytus įsipareigojimus. Viešbutis pasitelkia tik tuos duomenų tvarkytojus, kurie pakankamai užtikrina, kad tinkamos techninės ir organizacinės priemonės bus įgyvendintos tokiu būdu, kad duomenų tvarkymas atitiktų Reglamento reikalavimus ir būtų užtikrinta duomenų subjekto teisių apsauga.

4.3. Viešbutis taip pat gali teikti asmens duomenis atsakydama į teismo arba valstybinių institucijų prašymus ta apimtimi, kiek tai būtina siekiant tinkamai vykdyti galiojančius teisės aktus ir valstybinių institucijų nurodymus.

4.4. Viešbutis garantuoja, kad asmens duomenys nebus nei pardavinėjami, nei nuomojami tretiesiems asmenims.

5. NEPILNAMEČIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMAS

5.1. Asmenys, kurie yra jaunesni negu 14 metų, negali teikti jokių asmens duomenų per Viešbučio svetainę. Jei asmuo yra jaunesnis negu 14 metų, siekiant pasinaudoti Viešbučio paslaugomis, prieš pateikiant asmeninę informaciją yra privaloma pateikti vieno iš atstovo (tėvo, motinos, globėjo (-os)) rašytinį sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo.

6. ASMENS DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAS

6.1. Viešbučio surinkti asmens duomenys yra saugomi spausdintiniuose dokumentuose ir (arba) Viešbučio informacinėse sistemose. Asmens duomenys tvarkomi ne ilgiau, negu reikia duomenų tvarkymo tikslams pasiekti arba ne ilgiau nei to reikalauja duomenų subjektai ir (ar) numato teisės aktai.

6.2. Nors duomenų subjektas gali nutraukti sutartį ir atsisakyti Viešbučio paslaugų, tačiau Viešbutis ir toliau privalo saugoti duomenų subjekto duomenis dėl galbūt ateityje atsirasiančių reikalavimų ar teisinių pretenzijų tol, kol pasibaigs duomenų saugojimo terminai.

7. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISĖS

7.1. Teisė gauti informaciją apie duomenų tvarkymą.

7.2. Teisė susipažinti su tvarkomais duomenimis.

7.3. Teisė reikalauti ištaisyti duomenis.

7.4. Teisė reikalauti ištrinti duomenis („Teisė būti pamirštam“). Ši teisė netaikoma, jei asmens duomenys, kuriuos prašoma ištrinti, yra tvarkomi ir kitu teisiniu pagrindu, tokiu kaip tvarkymas būtinas sutarties vykdymui arba yra pareigos pagal taikomus teisės aktus vykdymas.

7.5. Teisė apriboti duomenų tvarkymą.

7.6. Teisė nesutikti su duomenų tvarkymu.

7.7. Teisė į duomenų perkeliamumą. Teisė į duomenų perkeliamumą negali daryti neigiamo poveikio kitų teisėms ir laisvėms. Duomenų subjektas teisės į duomenų perkeliamumą neturi tų asmens duomenų atžvilgiu, kurie tvarkomi neautomatiniu būdu susistemintose rinkmenose, pavyzdžiui, popierinėse bylose.

7.8. Teisė reikalauti, kad nebūtų taikomas tik automatizuotu duomenų tvarkymu, įskaitant profiliavimą, grindžiamas sprendimas.

7.9. Teisė pateikti skundą dėl asmens duomenų tvarkymo Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai.

8. Viešbutis privalo sudaryti sąlygas duomenų subjektui įgyvendinti pirmiau nurodytas Duomenų subjekto teises, išskyrus įstatymų nustatytus atvejus, kai reikia užtikrinti valstybės saugumą ar gynybą, viešąją tvarką, nusikalstamų veiklų prevenciją, tyrimą, nustatymą ar baudžiamąjį persekiojimą, svarbius valstybės ekonominius ar finansinius interesus, tarnybinės ar profesinės etikos pažeidimų prevenciją, tyrimą ir nustatymą, duomenų subjekto ar kitu asmenų teisių ir laisvių apsaugą.

9. DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TVARKA

9.1. Duomenų subjektas, dėl savo teisių įgyvendinimo, gali kreiptis į Viešbutį:

9.1.1. teikiant rašytinį prašymą asmeniškai, paštu, per atstovą ar elektroninių ryšių priemonėmis – el. paštu: info@spanida.lt;

9.1.2. žodžiu – telefonu: +370 67012355;

9.1.3. raštu – adresu: Taikos pr. 18, Neringa;

9.2. taip pat gali kreiptis į Viešbučio duomenų apsaugos pareigūną, el. paštu: asmensduomenys@sdg.lt.

9.3. Siekdami apsaugoti duomenis nuo neteisėto atskleidimo, Viešbutis, gavusi duomenų subjekto prašymą pateikti duomenis ar įgyvendinti kitas teises, privalo patikrinti duomenų subjekto tapatybę.

9.4. Viešbučio atsakymas duomenų subjektui suteikiamas ne vėliau kaip per vieną mėnesį nuo duomenų subjekto prašymo gavimo dienos, atsižvelgiant į konkrečias asmens duomenų tvarkymo aplinkybes. Šis laikotarpis prireikus gali būti pratęstas dar dviem mėnesiams, atsižvelgiant į prašymų sudėtingumą ir skaičių.

10. DUOMENŲ SUBJEKTO ATSAKOMYBĖ

10.1. Duomenų subjektas turi:

10.1.1. informuoti Viešbutį apie pateiktos informacijos ir duomenų pasikeitimus. Viešbučiui svarbu turėti teisingą ir galiojančią duomenų subjekto informaciją;

10.1.2. pateikti reikalingą informaciją, kad esant duomenų subjekto prašymui Viešbutis galėtų identifikuoti duomenų subjektą ir įsitikinti, kad bendrauja arba bendradarbiauja tikrai su konkrečiu duomenų subjektu (pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba teisės aktų nustatyta tvarka ar elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leistų tinkamai identifikuoti duomenų subjektą). Tai reikalinga duomenų subjekto ir kitų asmenų duomenų apsaugai, kad atskleista informacija apie duomenų subjektą būtų pateikta tik duomenų subjektui, nepažeidžiant kitų asmenų teisių.

11. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

11.1. Perduodamas Viešbučiui asmens duomenis, duomenų subjektas sutinka su šia Privatumo politika, supranta jos nuostatas ir sutinka jos laikytis.

11.2. Plėtojant ir tobulinant Viešbučio veiklą, Viešbutis turi teisę bet kuriuo metu vienašališkai pakeisti šią Privatumo politiką. Viešbutis turi teisę vienašališkai, iš dalies ar visiškai pakeisti Privatumo politiką apie tai pranešdama internetinėje svetainėje www.spanida.lt.

11.3. Privatumo politikos papildymai ar pakeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo dienos, t. y., nuo tos dienos, kai jie yra patalpinami internetinėje svetainėje www.spanida.lt.

© 2024 UAB “Neringos apartamentai” visos teisės saugomos

Privatumo politika | Ginčų sprendimas/EGS | Slapukų politika

Sukurta: PictureIDeas